Beneficjent - Firma Agnieszka Adamczyk Age Decor informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Adaptacja dworu Jana Nepomucena Siemieńskiego (wraz z parkiem dworskim) w Żytnie na cele turystyczno-kulturalne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Zakończenie realizacji projektu:

30 czerwca 2021 r.

 

Cel projektu:

Zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju gospodarki turystycznej. Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu. Zmodernizowanie zabytkowego obiektu i wprowadzenie nowych usług turystycznych i kulturalnych umożliwiających wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych regionu łódzkiego.

 

Wartość projektu:

Wartość projektu ogółem: 8 953 470,69 PLN

Wkład EFRR: 3 496 256,10 PLN